Popular Words-Lesson Two
Updated: 2014-02-21

八卦新闻 (bā guà xīn wén)

Gossip or fluffy news

例:这种小报专门登一些八卦新闻吸引读者。

(zhè zhǒng xiǎo bào zhuān mén dēng yì xiē bā guà xīn wén xī yǐn dú zhě)

These tabloids only publish gossip or fluffy news to attract readers.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.