Popular Words-Lesson Three
Updated: 2014-02-21

大放送 dà fàng sòng

On sale, sales promotion

例: 那家店正在搞冰箱大放送

(Nà jiā diàn zhèng zài gǎo bīng xiāng dà fàng song.)

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.