Popular Words-Lesson Five
Updated: 2014-02-21

例:这个人特别能白活。不过,他的话你可不能全信。

(zhè gè rén tè bié néng bái huo. Bú guò, tā de huà nǐ kě bù néng quán xìn)

This person is very talkative, but you really can’t believe everything he says.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.