Popular Words-Lesson Twelve
Updated: 2014-02-21

有头有脸 (yǒu tóu yǒu liǎn)

Have fame, social status, dignity; famous person

例:坐在主席台上的那些人都是学校有头有脸的人物。

(zuò zài zhǔ xí tái shàng de nà xiē rén dōu shì xué xiào yǒu tóu yǒu liǎn de rén wù)

Those who sit on the rostrum are important member of the faculty.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.