Popular Words-Lesson 14
Updated: 2014-02-21

郁闷 (yù mèn)

Bored; depressed

例:我朋友这次期中考试没考好,正郁闷着呢。

(wǒ péng yǒu zhè cì qī zhōng kǎo shì méi kǎo hǎo, zhèng yù mèn zhe ne)

My friend didn’t get good marks in the mid-term examination, so he is depressed now.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.