Popular Words-Lesson 17
Updated: 2014-02-21

在行 (zài háng)

Be expert at something; know something well

例:

1. 她在电脑方面很在行。

(tā zài diàn nǎo fāng miàn hěn zài háng)

She is an expert with computers.

2. 在汽车方面她比我在行。

(zài qìchē fāng miàn tā bǐ wǒ zài háng)

He knows more about cars than I do.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.