Popular Words-Lesson 21
Updated: 2014-02-21

晒工资(shài gōng zī)

To reveal one’s salary on the Internet

例:许多人认为晒工资是一件好事,它可以增加工资的透明度,促进行业发展。

(xǔduōrén rèn wéi shài gōng zīshìyījiàn hǎo shì, tākěyǐzēng jiāgōng zīde tòu míng dù, cùjìn háng yèfāzhǎn)

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.