Popular Words-Lesson 26
Updated: 2014-02-21

起哄 (qǐ hòng)

Become a spectator; “crash” an event; encourage trouble

例:看见别人举办婚礼,他就跑过去看热闹,跟着起哄。

(kàn jiàn bié rén jǔ bàn hūn lǐ, tā jìu pǎo guò qù kàn rè nào, gēn zhe qǐ hòng)

Seeing others holding a wedding ceremony, he would run over to see what’s going on.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.