Popular Words-Lesson 33
Updated: 2014-02-21

犯不着(fàn bù zháo)

Unnecessary; not worthwhile

例:算了,我们自己修这辆车子。为这点小毛病犯不着跟他生气。

(Suàn le, wŏ men zì jĭ xiū zhè liàng chē zi. Wèi zhè diăn xiăo máo bìng fàn bù zháo gēn tā shēng qì.)

Well, let’s repair the bicycle by ourselves. It’s pointless to get angry with him over such a small problem.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.