Popular Words-Lesson 35
Updated: 2014-02-21

口水仗(kŏu shuĭ zhàng)

Quarrel

例:他们俩人从不动手,天天在办公室里打口水仗。

Tā mēn liăng rén cóng bù dòng shŏu, tiān tiān zài bàn gōng shì lĭ dă kŏu shuĭ zhàng.

These two people never fight, but quarrel at the office every day.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.