Popular Words-Lesson 36
Updated: 2014-02-21

跟着感觉走(gēn zhe găn jué zŏu)

Follow one’s intuition

例:这个工作非同一般,你可要严肃对待,不能跟着感觉走。

Zhè ge gōng zuò fēi tóng yī bān, nĭ kĕ yào yán sù duì dài, bù néng gēn zhe găn jué zŏu.

This work is different from ordinary. You should treat it seriously, and not just follow your intuition.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.