Popular Words-Lesson 39
Updated: 2014-02-21

唧唧歪歪(Jī jī wāi wāi)

Twitter

例:我不喜欢他唧唧歪歪的样子,一点不像男子汉。

(Wŏ bù xĭ huān tā jī jī wāi wāi de yàng zi, yì diăn bù xiàng nán zĭ hàn.)

I don’t like him because he twitters and talks endlessly while he speaks, so unlike a man.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.