Popular Words-Lesson 41
Updated: 2014-02-21

帅呆(Shuài dāi)

(Of males’ appearance)

handsome, outstanding、

例:他在电影中的形象简直帅呆了,难怪那么多人喜欢看这部电影呢!

(Tāi zài diàn yĭng zhōng de xíng xiàng jiăn zhí shuài dāi le, nán guài nà me duō rén xĭ huān kàn zhè bù diàn yĭng ne.)

His image in this film is handsome. No wonder so many people want to see that film.

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.