Popular Words-Lesson 46
Updated: 2014-02-21

啃老族(kĕn lăo zú)

NEET (Not in education, employment or training)

例:随着就业压力增大,越来越多成年的独生子女加入,“啃老族“的队伍。

(Suí zhe jiù yè yā lì zēng dà, yuè lái yuè duō chéng nián de dú shēng zí nǚ jiā rù kĕn lăo zú de duì wŭ.)

Because of an increase in the unemployment rate, more adult single-children join the ranks of NEET

 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.