Better Chinese 3
Updated: 2015-08-19

卡丁车 kǎ dīng chē

Go-cart; a mini Formula 1-style racing car

例:卡丁车赛是世界流行的赛车运动,同时也是一项极具魅力的户外休闲运动。
(kǎ dīng chē sài shì shì jiè liú xíng de sài chē yùn dòng, tóng shí yě shì yī xiàng jí jù mèi lì de hù wài xiū xián yùn dòng)

The go-cart racing competition is a globally popular racing sport. It is also a very attractive outdoor entertainment.


 

Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.