A bite of China 3

三鲜豆皮 sān xiān dòu pí

A bite of China 2

面窝 miàn wō

A bite of China 1

煎饼果子 jiān bǐng guǒ zǐ

Tea Culture-Lesson 15

计时 jì shí
Timing of making tea

Tea Culture-Lesson 14

润茶 rùn chá
The rinsing of tea leaves

Tea Culture-Lesson 13

注水 zhù shuǐ
Adding water when making tea

Tea Culture-Lesson 12

备茶 bèi chá
The preparation work for making tea

Tea Culture-Lesson 11

品茗杯 pǐn míng bēi
Teacup

Tea Culture-Lesson 10

公道杯 gōng dào bēi
Serving mug

Tea Culture-Lesson 9

盖碗 gài wǎn
Tea tureen

Tea Culture-Lesson 8

茶船 chá chuán
Tea tray

Tea Culture-Lesson 7

茶壶 chá hú
Teapot

Tea Culture-Lesson 6

黄茶 huáng chá
Yellow tea

Tea Culture-Lesson 5

红茶 hóng chá
Black tea

Tea Culture-Lesson 4

黑茶 hēi chá
Dark tea

Tea Culture-Lesson 3

乌龙茶 wū lóng chá
Oolong tea

Tea Culture-Lesson 2

白茶 bái chá
White tea

Tea Culture-Lesson 1

绿茶 lǜ chá
Green tea

Popular Words-Lesson One

发难 fā nàn
Attack in speech or writing; assail with words

Popular Words-Lesson Two

八卦新闻 (bā guà xīn wén)
Gossip or fluffy news

Popular Words-Lesson Three

大放送 dà fàng sòng
On sale, sales promotion

Popular Words-Lesson Four

杀熟 (shā shú)
A metaphor for cheating one’s acquaintances

Popular Words-Lesson Five

白活 (bái huo)
Make empty talk; talk big; talk nonsense

Popular Words-Lesson Six

撞大运 (zhuàng dà yùn)
Try one’s luck; blind luck.

  < 1 2 3 4 >
Copyright © 2014 Shanghai Municipal Education Commission. All rights reserved.